Lietuviškas automobilis

Autotransporto priemonių, įvežamų iš vienos Europos Sąjungos valstybės narės į kitą, mokesčių mokėjimą ir atleidimą nuo jų reglamentuoja 1983 m. kovo 28 d. Europos Tarybos 83/182/eeb direktyva „Dėl tam tikrų transporto priemonių, laikinai importuojamų iš vienos valstybės narės į kitą, atleidimo nuo mokesčių Europos Bendrijos teritorijoje“.

Transporto priemonių registraciją Airijos Respublikoje reglamentuoja 1992 metų Mokesčių įstatymas. Vadovaujantis šio įstatymo ir poįstatyminių aktų normomis visos nuolatinių Airijos Respublikos gyventojų transporto priemonės privalo būti registruojamos (išskyrus šalies lankytojų autotransporto priemones, kurios į Airiją yra įvežamos laikinai) Airijos Respublikos mokesčių inspekcijoje (Revenue Commissioners). Jei esate nuolatinis Airijos gyventojas, tuomet, įvežęs autotransporto priemonę į Airiją iš kitos ES valstybės narės, privalote vėliausiai iki kitos darbo dienos pabaigos užregistruoti automobilį mokesčių inspekcijoje ir sumokėti automobilio registracijos mokestį, jei remiantis EB Tarybos direktyva nuo tokių mokesčio mokėjimo neesate atleistas. Įregistravus automobilį ir sumokėjus automobilio registracijos mokestį, Jums bus išduotas kvitas, kurį pateikus gausite automobilio valstybinius numerius. Autotransporto priemonės valstybiniai numeriai turi būti pritvirtinti per tris dienas. Autotransporto priemonės registracijos pažymėjimas Jums bus išsiųstas paštu po to, kai kreipsitės į Motor taxation office (motorinių transporto priemonių mokesčių biurą) dėl leidimo mokėti kelių mokesčius (road tax licence) gavimo.

Automobilio savininkas ar valdytojas gali būti nubaustas bauda, patrauktas baudžiamojon atsakomybėn arba autotransporto priemonė gali būti konfiskuota, jei į šalį įvežtą automobilį delsite užregistruoti mokesčių inspekcijoje ir sumokėti automobilio registracijos mokestį.

Kaip nurodyta Europos Tarybos direktyvoje, jei asmuo atvyksta laikinai gyventi ir dirbti į vieną iš ES valstybių narių (pvz. Airijoje), o jo nuolatinė gyvenamoji vieta, t.y. šeiminiai ryšiai yra kitoje valstybėje (pvz. Lietuvoje) ir jis reguliariai grįžta į savo įprastos gyvenamosios vietos valstybę, tuomet jis gali būti atleistas nuo transporto priemonės registracijos bei registracijos, kelių ir kitų Airijos Respublikoje registruotų transporto priemonių privalomųjų mokesčių mokėjimo (taip pat ir transporto priemonės savininkų ir valdytojų privalomojo civilinės atsakomybės draudimo). Dėl atleidimo nuo mokesčių mokėjimo galite kreiptis į Airijos mokesčių inspekcijos biurus pagal jūsų gyvenamąją vietą (Mokesčių inspekcijos biurų adresus ir kitą informaciją dėl automobilių registravimo, atleidimo nuo registravimo galite rasti internetiniame puslapyje www.revenue.ie).

Vadovaujantis 1983 m. kovo 28 d. Europos Tarybos 83/182/eeb direktyvos „Dėl tam tikrų transporto priemonių, laikinai importuojamų iš vienos valstybės narės į kitą, atleidimo nuo mokesčių Bendrijos teritorijoje“ 1 straipsniu, valstybės narės atleidžia iš kitos valstybės narės laikinai įvežamas motorines autotransporto priemones (įskaitant jų priekabas), namelius-autopriekabas, pramoninius laivus, privačius orlaivius nuo apyvartos mokesčių, akcizų ir kitų direktyvoje numatytų mokesčių. Komercinėms transporto priemonėms [1] aukščiau minėtas atleidimas nuo mokesčių yra netaikomas.

Remiantis aukščiau minėtos Europos Bendrijų Tarybos direktyvos 3 straipsniu, laikinai įvežant privačią transporto priemonę [2] ne ilgesniam nei šešių mėnesių nepertraukiamam laikotarpiui arba laikotarpiui su pertraukomis per bet kuriuos 12 mėnesių, įvežama transporto priemonė yra atleidžiama nuo mokesčių, jeigu transporto priemonę įvežančio asmens įprastinė gyvenamoji vieta yra ne laikinojo įvežimo valstybėje narėje, o autotransporto priemonę asmuo naudoja savo asmeniniais tikslais ir minėta transporto priemonė nėra perleidžiama nuosavybėn, išnuomojama laikinojo įvežimo valstybėje narėje ar paskolinama tos valstybės rezidentui, jeigu privati transporto priemonė buvo įsigyta ar įvežta pagal transporto priemonės naudotojo įprastinės gyvenamosios vietos valstybės narės vidaus rinkoje galiojančias bendras apmokestinimo sąlygas [3], ir jai nėra dėl jos eksporto netaikomas apyvartos mokestis, akcizas ar kitas vartojimo mokestis

Remiantis EB Tarybos direktyvos 7 straipsniu įprastinė gyvenamoji vieta yra vieta, kurioje asmuo paprastai (t. y. mažiausiai 185 dienas per kiekvienus kalendorinius metus) gyvena dėl asmeninių ir darbo ryšių, arba, jeigu asmuo darbo ryšių neturi, – dėl asmeninių ryšių, kurie rodo artimą sąsają su ta vieta, kurioje jis gyvena. Tačiau asmens, kuris darbo ryšiais susijęs vienoje vietoje, o asmeniniais – kitoje, ir kuris dėl to gyvena skirtingose vietose, esančiose dviejose ar daugiau valstybių narių, įprastine gyvenamąja vieta yra laikoma jo asmeninių ryšių vieta, jeigu šis asmuo nuolat į ją grįžta.

Taigi, Lietuvoje registruota (sumokėtas PVM, kiti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyti autotransporto registracijos mokesčiai) autotransporto priemonė gali būti įvežama į Airijos Respubliką 6 mėnesių nepertraukiamam laikotarpiui arba laikotarpiui su pertraukomis per bet kuriuos 12 mėnesių (bet ne ilgiau nei 12 mėnesių) ir atleidžiama nuo registracijos bei kitų mokesčių mokėjimo, jei Lietuvos Respublikos piliečio, įvežančio automobilį į Airiją bei jį eksploatuojančio šioje šalyje, įprastinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje. Autotransporto priemonės savininkas ar valdytojas turi pareigą įrodyti, kad jo įprastinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje. Lietuvos Respublikos nuolatinio gyventojo įvežtas į Airijos Respubliką automobilis negali būti perleistas, parduotas, išnuomotas, ar kitaip naudojamas Airijos Respublikos nuolatinio gyventojo.

Ką turėtumėte daryti, jei jūsų automobilį sulaikė policininkas, bei esate apklausiamas mokesčių inspekcijos pareigūno?

Keletas patarimų

Įsidėmėkite, kad, jei Jūs esate nuolatinis Airijos gyventojas, t.y., remiantis Europos Bendrijų Tarybos direktyvos nuostatomis, per kalendorinius metus gyvenate ilgiau nei 185-ias dienas, tuomet Jūsų įsivežtas automobilis privalo būti užregistruotas Airijos mokesčių inspekcijoje iki kitos darbo dienos pabaigos nuo autotransporto priemonės įvežimo į šalį.

Jei Jūsų prašoma nurodyti įprastos gyvenamosios vietos adresą (į Airiją esate atvykęs mažiau nei prieš šešis mėnesius), o jūs esate deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, tai tūrėtumėte nurodyti savo adresą Lietuvoje, o kaip laikinąją gyvenamąją vietą – Jūsų gyvenamosios vietos adresą Airijoje. Jei jūsų šeimos nariai (sutuoktinis, vaikai) nuolatos gyvena Lietuvoje, tai taip pat turėtumėte paminėti pokalbyje su mokesčių inspekcijos pareigūnais.

Pokalbyje su Airijos Respublikos mokesčių inspekcijos pareigūnais taip pat turėtumėte tvirtinti, kad šalyje gyvenate ir dirbate laikinai, o Jūsų buvimo šalyje pagrindinis tikslas – užsidirbti lėšų ir grįžti nuolatos gyventi į Lietuvą. Tokie anksčiau aptarti teiginiai padės įrodyti, kad jūsų įprastinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, ir, remiantis EBT direktyva, Jūsų įsivežtas į šalį automobilis gali būti atleistas nuo registracijos ir mokesčių mokėjimo Airijos Respublikoje.

Reikėtų žinoti, kad sprendimą dėl atleidimo nuo mokesčių priima mokesčių inspekcija. Toks sprendimas gali būti apskųstas teismo tvarka.

[1] autotransporto priemonė, kuri dėl savo konstrukcijos bei įrangos yra pritaikyta vežti už užmokestį arba be jo daugiau nei devynis asmenis (įskaitant vairuotoją) ar prekes; taip pat bet kokia specialios paskirties, ne vežti skirta, autotransporto priemonė.

[2] Visos auto transporto priemonės, įskaitant jų priekabas (jei jos yra), kurios nėra komercinės auto transporto priemonės.

[3] Laikoma, kad ši sąlyga yra įvykdyta, jeigu privati transporto priemonė turi registracijos valstybės narės standartinius registracijos numerius, išskyrus visų rūšių laikinuosius numerius.

Šaltinis: www.ie.mfa.lt

Išsakyk nuomonę

Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome