Įstatymai

Darbo higiena ir saugos priemonės darbo vietoje

Airijoje galioja darbo higienos ir saugos darbo vietoje įstatymai. Šie įstatymai suteikia tam tikras teises bei atsakomybę ir darbdaviams, ir darbuotojams. Darbdavys privalo suteikti darbuotojui saugią darbo vietą, nustatyti tikslūs pavojaus ir rizikos faktoriai turi būti sumažinti iki minimumo. Darbdavys taipogi privalo pravesti apmokymus ir paaiškinti darbuotojams apie pavojus ir riziką darbo vietoje. Be to, pagal įstatymą, apmokymai turi būti vedami ta kalba, kurią moka instruktuojamasis.

Darbuotojai savo ruožtu privalo elgtis atsargiai ir rūpintis savo bei kolegų saugumu. Jie privalo žinoti higienos bei darbų saugos normas ir jų laikytis: tais atvejais, kai tai būtina, naudotis apsaugos priemonėmis, vilkėti apsauginiais drabužiais, darbo vietoje nevartoti ir nedirbti apsvaigus nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų.

Būtina užfiksuoti visus nelaimingus atsitikimus ir nelaimės atvejus, įvykusius darbo vietoje. Pagal įstatymą apie visus įvykius, kurių pasekmė buvo darbuotojo nedalyvavimas darbinėje veikloje tris dienas ar ilgiau, privaloma informuoti higienos ir saugos tarnybą (Health & Safety Authority, HSA). HSA platina informaciją apie darbo higieną ir saugą. Šios organizacijos telefonas yra 1890 289 3 89.

Jei darbuotojas susižalojo darbo metu, jam gali būti išmokėta kompensacija, remiantis „kompensacijų sužeistiesiems darbo vietoje schema“ (Occupational Injuries Scheme). Kompensaciją išmoka šeimos ir socialinių reikalų departamentas (Department of Social & Family Affairs).

Traumų ir sužalojimų vertinimo komitetas – nepriklausoma organizacija, tarpininkė tarp darbuotojo ir darbdavio ieškinių, iškeltų dėl įvykių darbo vietoje, atvejais (The Personal Injuries Assessment Board, PIAB). Tokiu būdu siekiama išvengti užsitęsusių teisminių procesų.

Darbuotojų teisės

Airijoje galioja daug įstatyminių aktų, kuriais užtikrinamos visų kategorijų darbuotojų teisės į apsaugą. Vienas iš pavyzdžių – sutarties sąlygos.

Sutarties sąlygos

Pasak šio dokumento, priimdamas jus į darbą darbdavys per du mėnesius privalo jums išduoti rašytinį dokumentą su išvardintomis darbo sąlygomis: visa informacija apie jūsų darbo užmokestį, darbo pradžios ir pabaigos laikas, pertraukos, atostogos, ligos pašalpa, vaiko priežiūros, motinystės (tėvystės) pašalpa ir t.t. Sutartyje turi būti nurodytos ir jūsų pareigos bei prievolės.

Darbo užmokestis ir su juo susijusios teisės

Airijoje įstatymo nustatytas minimalaus darbo užmokesčio suaugusiems kvalifikuotiems darbuotojams (tiems, kurie sulaukę aštuoniolikos metų dirbo ne trumpiau nei dvejus metus) dydis. Kai kuriose ekonomikos sferose (žemės ūkio, statybos, viešbučių verslo, aptarnavimo sferoje) galioja sutartinis minimalaus atlyginimo dydis atskiroms kvalifikuotų darbuotojų kategorijoms. Algos dydis pagal šį susitarimą gali viršyti įstatymo nustatytą. Dirbdami savaitgaliais, turite teisę gauti priemokas arba papildomą išeiginę. Darbdavys neturi teisės disponuoti bet kokia suma iš jūsų atlyginimo, išskyrus įstatymo nustatytą (mokesčiai ir socialinės įmokos). Nebent esate susitaręs su darbdaviu arba ta suma yra minima jūsų sutartyje.

Darbo laiko normos

Darbo laiko per savaitę trukmė vidutiniškai negali viršyti 48-ių valandų. Dažniausiai imamas keturių mėnesių vidurkis. Jūs turite teisę į mažiausiai 11-os valandų poilsį per 24-ių valandų laikotarpį, vieną 24-ių valandų trukmės išeiginę per savaitę. Prieš šią išeiginę būtini kasdieniai poilsio periodai. Be to, turite teisę į 15-os minučių pertrauką po nenutrūkstamos daugiau nei 4,5 valandų trukmės darbinės veiklos ir 30-ies minučių pertrauką pradirbus ilgiau nei 6 valandas. Įstatymo nustatytas ir laikotarpis, per kurį darbdavys privalo jus informuoti apie darbo sutarties nutraukimą.

Atostogos

Po kiekvieno atidirbto laikotarpio skiriamas apmokamų atostogų periodas. Kiekvienas darbuotojas turi teisę išeiti keturių savaičių trukmės apmokamų atostogų kasmet. Valstybinių švenčių dienomis (jų yra devynios), darbdavys privalo jums duoti vieną apmokamą išeiginę arba apmokamą išeiginę kitą to paties mėnesio dieną, papildomą mokamą atostogų dieną arba papildomai sumokėti vienos darbo dienos dydžio sumą. Darbuotojai, dirbantys ne visą darbo dieną taip pat turi teisę išeiti mokamų atostogų, priklausomai nuo išdirbtų darbo valandų skaičiaus.

Nėštumo ir gimdymo bei vaiko priežiūros atostogos

Nuo 2007 m. kovo mėnesio įsigalioja nutarimas, pagal kurį apmokamų nėštumo ir gimdymo atostogų trukmė yra 26 savaitės, be to, moteris gali gauti papildomas 16-os savaičių trukmės nemokamas atostogas. Pasibaigus atostogoms moteris turi teisę sugrįžti į darbą.

Vaiko motina arba tėvas už kiekvieną vaiką, iki jam sukaks aštuoneri, turi teisę į nemokamas atostogas, kurių bendra trukmė gali būti 14 savaičių. Atostogų dienomis galima pasinaudoti visomis iš karto arba atskirais laikotarpiais, o darbdavys privalo sutikti su savo darbuotojo pasiūlytu atostogų grafiku.

Airijoje galioja įstatymas dėl diskriminacijos priimant į darbą ir darbo vietoje neteisėtumo (Chapter 8 Law and Order, Discrimination). Įstatymą sudaro devyni punktai – pavyzdžiui, apmokymai darbo vietoje ir kilimas karjeros laiptais.

Kur kreiptis iškilus konfliktui su darbdaviu?

Airijos darbo teisė yra labai sudėtinga teisės sritis, įvairiais aspektais nagrinėjama šiame leidinyje. Jei kilo kokių nors klausimų, susijusių su jūsų, kaip darbuotojo teisėmis, galite paskambinti į informacijos darbo teisės ir verslo klausimais skyrių (the Department of Employment, Trade and Enterprise Employment Rights Information) tel. 1890 201 615 arba į vietinę CIC.

Abi organizacijos leidžia lankstinukus kitomis užsienio kalbomis. Jei esate profsąjungos narys, galite kreiptis konsultacijos ir pagalbos į savo profsąjungą. Remiantis tyrimais, profsąjungos ginamų darbuotojų diskriminacijos tikimybė labai menka.

Būdamas profsąjungos nariu turite daugiau galimybių sėkmingai susidoroti su darbo vietoje kilusiomis problemomis. Airijos darbuotojų teisę įstoti į profsąjungą patvirtina įstatymas. Profsąjunga gali tapti vertingu informacijos šaltiniu ir pagalba ginant darbuotojo teises. Profsąjungos taipogi derasi su darbdaviais dėl darbo užmokesčio pakėlimo ir darbo sąlygų gerinimo.


Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome